Årsstämma 2019

Varje år har Viable Cities ett sammanträde för alla medlemsorganisationer där programmets angelägenheter behandlas, som kallas stämma. Där beslutas om Viable Cities strategi inom ramen för Energimyndighetes programbeslut. På stämman representeras varje medlemsorganisation av en person. 2019 är programmets andra stämma.

Handlingar inför stämman kommer att vara tillgängliga på denna sida en vecka innan stämman.

 

Program för medlemsstämman

11.00-11.30 Registrering och kaffe

11.30-12:00 Medlemsstämma

Föredragning enligt fastställd dagordning i Viable Cities organisationshandbok

12:00-13:00 Lunch

13:00-16:00 Strategy Day - Mission: Carbon Neutral Cities 2030

Alla medlemsorganisationer i Viable Cities deltar i stämman med en röstberättigad representant.

Handlingar inför årsstämman

  1. Medlemsförteckning (punkt 6 på dagordning)
  2. Programbeskrivning med tillhörande bilagor (punkt 7 på dagordning)
  3. Årsrapport och ekonomisk redovisning (punkt 9 på dagordning)
  4. Valberedningens förslag till fyllnadsval  för ledamot i styrelse (punkt 10 dagordning)

 

Dagordning

1. Stämman öppnas
2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
3. Fråga om behörig kallelse till stämman
4. Val av mötesordförande
5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare
6. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning.
8. Godkännande av programbeskrivning med tillhörande bilagor
9. Godkännande av årsredovisning
10. Fyllnadsval av ledamöter till programstyrelsen
11. Övriga frågor
12. Stämman avslutas