Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar gällande Viable Cities aktuella utlysning.
Kontakta oss om du har andra frågor!

Kan internationella parter vara med i ansökan?

Ja, internationella parter kan vara med i en ansökan. För att parten ska kunna ha en egen budget i projektet krävs det dock att parten också är verksam i Sverige och har ett svenskt organisationsnummer. I annat fall kan parten endast vara med och bidra med samfinansiering.

Ska alla innehållskriterier uppfyllas för alla projekt?

Nej, alla innehållskriterier behöver inte adresseras.

Kan svenska aktörer som riktar sig med sina lösningar mot andra marknader än Sverige och Europa få finansiering?

Ja.

Vem bedömer ansökningarna?

Det kommer att finnas en kommitté med externa bedömare som är föreslagen av programmets styrelse och godkända av Energimyndigheten som gör en samlad bedömning av alla ansökningar som lämnas in.

Är det storstadsfokus eller omfattar satsningen även mindre städer?

Även mindre städer omfattas av programmet.

Kan det också vara projekt som rör klimatanpassning?

Fokus för programmet och utlysningen är begränsning av klimatpåverkan, ”mitigation”.

När ska ansökan vara inlämnad?

Den 30 augusti 2019.

Vad finns det för krav på medfinansiering? Kan det vara EU-pengar, Vinnova-medel?

Allt statligt stöd måste räknas samman när stödnivån för ett specifikt företag bestäms för ett projekt. Man kan alltså inte räkna in andra statliga medel som samfinansiering då man söker om stöd. Energimyndigheten ser positivt på att behovsägarna själva står för medfinansiering.

Kommer ansökningarna att bedömas utifrån förväntad impact?

Projektansökningarna kommer att bedömas och rangordnas enligt en helhetsbedömning efter kriterier som anges i utlysningstextens bedömningskriterier.

Måste medfinansiering vara pengar?

Nej, medfinansiering (=samfinansieringen) kan också exempelvis vara arbetstid.

Vad krävs för att en aktör ska räknas som en av minst tre deltagare i projektkonsortiet – måste aktören söka stöd?

Aktörer måste inte söka stöd för att räknas som deltagare. Däremot måste aktörer visa att de kommer att delta aktivt i projektet och att de kommer att ha egna kostnader under den tid som projektet pågår.

 

Vad menas med tre oberoende aktörer? Räknas t ex två olika institutioner på KTH som en eller två aktörer?

Då instuitionerna har samma organisationsnummer så räknas det som samma aktör.

Fungerar tillgång till en partners mjukvara eller mjukvaruplattfrom som medfinansiering?

Ja, det kan det göra. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Ser ni gärna samarbete med flera städer i samma projekt?

Ja, det går bra och välkomnas.

Vad kommer nästa utlysning att handla om?

Det är ännu inte fastställt.

Hur tillsätts beredningsgruppen för granskning av ansökningarna?

Bedömningsgruppen utses av Energimyndigheten efter samråd med Viable Cities programledning.

Vem äger samskapade resultat?

Det beror på vad projektets parter har kommit överens om i projektsavtalet. Vanligtvis är det så att resultat som genererats av flera parter ägs av dem gemensamt med andel motsvarande respektive parts intellektuella bidrag till uppkomsten av resultatet.

Prioriteras projekt som har med SMF?

Projektansökningarna kommer att bedömas och rangordnas enligt en helhetsbedömning efter kriterier som anges i utlysningstextens avsnitt om bedömningskriterier.

Kommer samma utlysning komma igen senare?

Viable Cities kommer att ha en eller flera utlysningar varje år. Inriktningen på utlysningarna kommer dock variera vid varje tillfälle.

Hur utbetalas medel?

Utbetalning av stöd sker, om annat ej anges i beslutet, mitt i projektperioden för respektive budgetår utan föregående rekvisition. Verifikationer för de redovisade kostnadsposterna ska vid anfordran insändas till Energimyndigheten. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas. Förskott kan lämnas med högst 30 procent av det totala stödbeloppet (gäller endast universitet och högskolor).

Är utlysningen endast riktad till storstäder?

Nej. Utlysningen är öppen för alla att söka.

Kan man vara del i mer än en ansökan?

Ja, det går bra

Kan samma projekt söka flera sorters projekt (t.ex. börja som innovationsprojekt och senare bli ett demonstrationsprojekt)?

Samma projektansökan kan inte lämnas in för olika kategorier. Konsortiet bakom ett beviljat innovationsprojekt skulle däremot kunna i ett senare skede söka stöd för vidareutveckling exempelvis som ett demonstrationsprojekt.