Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar gällande Viable Cities aktuella utlysning.
Kontakta oss om du har andra frågor!

Kan internationella parter vara med i ansökan?
Ja, internationella parter kan vara med i en ansökan. För att parten ska kunna ha en egen budget i projektet krävs det dock att parten också är verksam i Sverige och har ett svenskt organisationsnummer. I annat fall kan parten endast vara med och bidra med samfinansiering.

 

Ska alla innehållskriterier uppfyllas för alla projekt?
Nej, alla innehållskriterier behöver inte adresseras.

 

Kan svenska aktörer som riktar sig med sina lösningar mot andra marknader än Sverige och Europa få finansiering?
Ja.

 

Vem bedömer ansökningarna?
Det kommer att finnas en kommitté med externa bedömare som är föreslagen av programmets styrelse och godkända av Energimyndigheten som gör en samlad bedömning av alla ansökningar som lämnas in.

 

Är det storstadsfokus eller omfattar satsningen även mindre städer?
Även mindre städer omfattas av programmet.

 

Kan det också vara projekt som rör klimatanpassning?
Fokus för programmet och utlysningen är begränsning av klimatpåverkan, ”mitigation”.

 

När ska ansökan vara inlämnad?
Den 15 oktober 2018.

 

Vad finns det för krav på medfinansiering? Kan det vara EU-pengar, Vinnova-medel?
Allt statligt stöd måste räknas samman när stödnivån för ett specifikt företag bestäms för ett projekt. Man kan alltså inte räkna in andra statliga medel som samfinansiering då man söker om stöd.

 

Kommer ansökningarna att bedömas utifrån förväntad impact?
Projektansökningarna kommer att bedömas och rangordnas enligt en helhetsbedömning efter kriterier som anges i utlysningstextens avsnitt  om Bedömningskriterier.

 

Måste medfinansiering vara pengar?
Nej, medfinansiering kan också exempelvis vara arbetstid.

 

Kan man vara del i mer än en ansökan?
Ja, det går bra.

 

Vad krävs för att en aktör ska räknas som en av minst tre deltagare i projektkonsortiet – måste aktören söka stöd?
Aktörer måste inte söka stöd för att räknas som deltagare. Däremot måste aktörer visa att de kommer att delta aktivt i projektet och att de kommer att ha egna kostnader under den tid som projektet pågår.

I utlysningstexten står det att projekten ska starta 2019-03-01 – 2019-05-31. Vi har genomfört en förstudie och vill gå vidare med ett demonstrationsprojekt på en gång, kan vi starta vårt projekt tidigare än 2019-03-01?
Projekten kan enbart beviljas stöd för aktiviteter som startar efter 2019-03-01. Stöd kan inte betalas ut retroaktivt. Ni kan planera aktiviteter fram till och med 2019-02-28, som ni inte söker stöd för, och bedöma i vilken fas av projektet ni kommer att befinna er 2019-03-01 – 2019-05-31 och söka stöd för de faser som kommer efter det.  

 

Kan EU-medel och kommuners interna medel räknas som medfinansiering?
Ja, om de inte räknas som statligt stöd. Till exempel räknas stöd inom Horisont 2020 inte som statligt medan stöd inom ERA-NET gör det. En bedömning görs från fall till fall och Energimyndigheten ser positivt på att behovsägarna själva står för medfinansiering.

Kan universitet och högskolor söka full finansiering om det enbart är utländska parter som står för medfinansieringen?
Det är möjligt men en bedömning görs från fall till fall. De sökande bör visa att det även finns resultatnytta inom Sverige.

 

Vad menas med tre oberoende aktörer? Räknas t ex två olika institutioner på KTH som en eller två aktörer?
Då instuitionerna har samma organisationsnummer så räknas det som samma aktör.

 

Fungerar tillgång till en partners mjukvara eller mjukvaruplattfrom som medfinansiering?
Ja, det kan det göra. En bedömning görs i varje enskilt fall.

 

Ser ni gärna samarbete med flera städer i samma projekt?
Ja, det går bra och välkomnas.

 

Vad kommer nästa utlysning att handla om?
Det är ännu inte fastställt. Kommande utlysning beräknas öppna i november 2018.

 

Hur tillsätts beredningsgruppen för granskning av ansökningarna?
Bedömningsgruppen utses av Energimyndigheten efter samråd med Viable Cities programledning.

 

Vem äger samskapade resultat?
Det beror på vad projektets parter har kommit överens om i projektsavtalet. Vanligtvis är det så att resultat som genererats av flera parter ägs av dem gemensamt med andel motsvarande respektive parts intellektuella bidrag till uppkomsten av resultatet.

 

Prioriteras projekt som har med SMF?
Projektansökningarna kommer att bedömas och rangordnas enligt en helhetsbedömning efter kriterier som anges i utlysningstextens avsnitt om bedömningskriterier.

 

Kommer samma utlysning komma igen senare?
Viable Cities kommer att ha en eller flera utlysningar varje år. Inriktningen på utlysningarna kommer dock variera vid varje tillfälle.

 

Hur utbetalas medel?
Utbetalning av stöd sker, om annat ej anges i beslutet, mitt i projektperioden för respektive budgetår utan föregående rekvisition. Verifikationer för de redovisade kostnadsposterna ska vid anfordran insändas till Energimyndigheten. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas. Förskott kan lämnas med högst 30 procent av det totala stödbeloppet (gäller endast universitet och högskolor).

 

Är utlysningen endast riktad till storstäder?
Nej. Utlysningen är öppen för alla att söka.

 

Vad innebär laboratorieskala?
De första experimentella försöken för att validera ett koncept sker på laboratoriskala, d v s forskning på Technology Readiness Level (TRL) nivå 3-4.