Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar gällande Viable Cities utlysning.
Kontakta oss om du har andra frågor!

Kan internationella parter vara med i ansökan?
Ja, internationella parter kan vara med i en ansökan. För att parten ska kunna ha en egen budget i projektet krävs det dock att parten också är verksam i Sverige och har ett svenskt organisationsnummer. I annat fall kan parten endast vara med och bidra med samfinansiering.

Inom vilken tidshorisont bör projektens resultat kunna appliceras?
Det är beroende på vilken typ av projekt som söks och det finns ingen generell gräns för när projektens resultat ska kunna appliceras.

Ska alla innehållskriterier uppfyllas för alla projekt?
Nej, alla innehållskriterier behöver inte adresseras. Däremot är alla kriterier på rubriknivå relevanta för alla projekt.

Kan svenska aktörer som riktar sig med sina lösningar mot andra marknader än Sverige och Europa få finansiering?
Ja.

Vem bedömer ansökningarna?
Det kommer att finnas en kommitté med externa bedömare som är föreslagen av programmets styrelse och godkända av energimyndigheten som gör en samlad bedömning av alla ansökningar som lämnas in.

Är det storstadsfokus eller omfattar satsningen även mindre städer?
Även mindre städer omfattas av programmet.

Kan det också vara projekt som sk klimatanpassning?
Fokus för programmet och utlysningen är begränsning av klimatpåverkan, ”mitigation”.

Planeras det några match making aktiviteter?
Det kommer att vara informationsmöte i Göteborg, Malmö och Umeå. I samband med dessa kommer det även att finnas möjlighet till match making. Håll ett öga på hemsida viablecities.com för den senaste informationen.

Det finns 42 MSEK i första utlysningen. Hur stort bedömer ni att ett enskilt projekt kan vara?
Det finns olika gränser beroende på vilken typ av projekt ni avser söka. Se utlysningstexten för mer information.

Vad är en rimlig relation mellan finansiering och samfinansiering?
Varje typ av projekttyp har sina förutsättningar. Se utlysningstexten för samfinansieringsbehovet.

När ska ansökan vara inlämnad?
Den 31 januari 2018.

Vad finns det för krav på medfinansiering? Kan det vara EU pengar, Vinnova medel?
Allt statligt stöd måste räknas samman när stödnivån för ett specifikt företag bestäms för ett projekt. Man kan alltså inte räkna med andra statliga medel som samfinansiering då man söker om stöd.

Kommer ansökningarna att bedömas utifrån förväntad impact?
Projektansökningarna kommer att bedömas och rangordnas enligt en helhetsbedömning efter kriterier som anges i utlysningstextens avsnitt 6.2. Bedömningskriterier.

Måste medfinansiering vara pengar?
Nej, medfinansiering kan också exempelvis vara arbetstid.

Kan man vara del i mer än en ansökan?
Ja, det går bra.

Vad menas med tre oberoende aktörer? Räknas t ex två olika institutioner på KTH som en eller två aktörer?
Då intuitionerna har samma organisationsnummer så räknas det som samma aktör.

Fungerar tillgång till en partners mjukvara eller mjukvaruplattfrom som medfinansiering?
Ja, det kan det göra. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Ser ni gärna samarbete med flera städer i samma projekt?
Ja, det går bra.

Vad kommer nästa utlysning att handla om?
Det är ännu inte fastställt.

Hur tillsätts beredningsgruppen för granskning av ansökningarna?
Bedömningsgruppen utses av Energimyndigheten efter samråd med Viable Cities programledning.

Forskningsprojekt, innovationsprojekt. Vem äger samskapade resultat?
Det beror på vad projektets parter har kommit överens om i projektsavtalet. Vanligtvis är det så att resultat som genererats av flera parter ägs av dem gemensamt med andel motsvarande respektive parts intellektuella bidrag till uppkomsten av resultatet.

Prioriteras projekt som har med SME?
Projektansökningarna kommer att bedömas och rangordnas enligt en helhetsbedömning efter kriterier som anges i utlysningstextens avsnitt 6.2. Bedömningskriterier. Inkluderandet av SME är inte ett av bedömningskriterierna.

Exakt vilka är Bedömningskriterier?
Det finns fyra olika typer av utvärderingskriterier: (1) Relevans för programmet, (2) Vetenskaplig excellens och innovationshöjd, (3) Samhällsnytta, (4) Genomförbarhet. De fyra bedömningskriteriernas frågeställningar finns i den fullständiga utlysningstexten under avsnitt 6.2. Bedömningskriterier

Kan samma projekt söka flera sorters projekt (t.ex. börja som innovationsprojekt och senare bli ett demonstrationsprojekt)?Samma projektansökan kan inte lämnas in för olika kategorier. Konsortiet bakom ett beviljat innovationsprojekt skulle däremot kunna i ett senare skede söka stöd för vidareutveckling exempelvis som ett demonstrationsprojekt.

Kommer samma utlysning komma igen senare?
Viable Cities kommer att ha årliga utlysningar. Inriktningen på utlysningarna kommer dock variera vid varje tillfälle.

Hur utbetalas medel?
Utbetalning av stöd sker, om annat ej anges i beslutet, mitt i projektperioden för respektive budgetår utan föregående rekvisition. Verifikationer för de redovisade kostnadsposterna ska vid anfordran insändas till Energimyndigheten. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas. Förskott kan lämnas med högst 30 procent av det totala stödbeloppet (gäller endast universitet och högskolor).

Är utlysningen endast riktad till storstäder?
Nej. Utlysningen är öppen för alla att söka.

Vad innebär laboratorieskala?
De första experimentella försöken för att validera ett koncept sker på laboratoriskala, dvs. forskning på TRL nivå 3-4.