Forsknings- och innovationsprojekt

Aktivitetbaseras modellering

City as a

Platform

DDS Energieffektiv

vård

Digitalt kontrollerade odlingssustem

Energieffektiv

vård


Explorion

Hotmodellering 
och
arracksimulering

Hållbara urbana

isvsstilar

Klimatkampen

Uppsala

Ladda, lagra,

länka

MERiT

Mo-Bo

Mått och

steg

R:energi

SAMIR

Sensorer för luftmiljö

Sharing

behaviour

Sharing

business models

Sharing

communities

Sharing

platforms


Sharing 
towns

Smart och klimatmedveten matbutik


Smart village

Småskalig

elförsörjning

Urban DIGG Infra

Urban ICT Arena

kvadrupelhelix

Värdeskapande
med
öppna data

 


3De

Här samlar vi pågående Forsknings- och Innovationsprojekt. Samtliga projekt har beviljats medel inom ramen för Viable Cities. För att hitta ett särskilt projekt, tryck CONTROL + F och skriv något av orden som bör finnas i texten.

Aktivitetsbaserad energi- och mobilitetsmodellering för framtidens städer

Projektet ska använda smarta digitala tekniker för att samla data om invånares mobilitet och aktiviteter. Dessa data kombineras med bland annat data om väder och plats i en stadsmodell. Modellen ska beräkna och visualisera energi- och effektbehov och växthusgasutsläpp i staden som underlag för stadsplanering.

City as a Platform

City as a Platform är ett innovationsprojekt som samlar 10 kommuner (till att börja med) vilka kommer att utforska, testa, implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Projektet skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

DDS Energieffektiv vård

Projektet ska utveckla digitala lösningar som gör det möjligt att analysera energiförbrukningen för både fastighetsdrift och vårdverksamhet. Syftet är att identifiera och visualisera möjligheter för bättre energianvändning.

Digitalt kontrollerade odlingssystem i stadsnära industriområden

I projektet kommer Stockholms Stad och partners genomföra pilotinstallationer av innovativa odlingssystem för frukt och grönsaker i stadens industriområden. Dessa odlingssystem väntas ge positiva miljöeffekter och potential till medborgarengagemang samt nya arbetstillfällen för nyanlända.

Effektiv energiplanering för smarta och hållbara städer

Projektet ska utveckla ett dynamiskt visualiseringsverktyg för mer effektiv planering av städer. Verktyget ska ge bättre beslutsunderlag genom att visualisera och kommunicera konsekvenserna av stadsutveckling för energisystemet. Verktyget utvecklas i samråd med Kiruna kommun där nyttan kommer att vara betydande genom den stora förändring staden står inför.

Explorion – Bostadsnära mobilitetstjänst i det bilfria boendet

Biltrafiken i staden behöver minska – både för att skapa en mer attraktiv stad, och för att minska trafikens klimatpåverkan. Samtidigt är mobilitet som tjänst en växande trend. I detta projekt demonsteras ett “bilfritt boende” i fastigheten Xplorion på Södra Brunnshög i Lund genom att erbjuda mobilitetstjänsten EC2B åt de boende i stället för bilparkering för privata bilar.

Hotmodellering och attacksimulering av livskraftiga städer

Ökad digitalisering gör städer med såbara för cyberattacker. För att möta denna typ av hot behöver sårbarheter kunna identifieras. Projektet är ett första steg mot att ta fram ett verktyg för att modellera hot och simulera attacker i städer.

Hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

Projektet ska undersöka hur stadsplanering kan främja hållbara urbana livsstilar. Fokus ligger på kunskap om medborgardeltagande och nudging som strategier för att främja en mer hållbar vardag.

Klimatkampen Uppsala

Klimatkampen Uppsala ska påskynda klimatomställningen och underlätta mer hållbara val i vardagen för Uppsalabor. Projektet ska på olika sätt engagera och informera Uppsalabor om hur de kan minska sin klimatpåverkan.

Ladda, lagra, länka – Storskalig testbädd för prosumenter i energinätet

Projektet ska undersöka möjligheten att etablera en storskalig testbädd för medborgare att producera och dela energitjänster med varandra. Medborgarna ska även kunna leverera förnybar el eller effektutjämning till energimarknaden. Koppling finns till den testbädd för delningsekonomi som etableras inom ramen för projektet Sharing Cities Sweden.

MERiT – Miljövänligt och enkelt resande i tjänsten

Pilotprojekt ska genomföras med en digital plattform för kombinerad mobilitet (mobilitet som tjänst) i tre stadsdelar inom Göteborgs stad, med ca 10 000 anställda. Syftet är att utvärdera hur sådana tjänster kan ge ett resande som är mer hållbart, attraktivt för användarna, och enkelt att administrera. 

Mo-Bo – Arkitektur för hållbar mobilitet

Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor.

Mått och steg för effektivare nyttjande av byggnadsyta och användning av energi

Projektet ska utforska hur digitalisering kan påverka efterfrågan och utbudet av uppvärmd yta i bebyggelsen, genom att införa tjänster för delning av yta. Den undersöker också nya sätt att mäta energianvändning utifrån aktivitet istället för per kvadratmeter. Fokus är på Rosengård i Malmö som grund för en fullskalig testbädd.

R:energi – Lokal förnyelsebar energilösning i Röstånga

Projektet ska bidra till att orten Röstånga blir en energimässigt helt förnybar “plusenergiort”. Kunskap och beslutsunderlag om energisystemlösningar tas fram för boendemiljön R:ekobyn med 30 hushåll med sikte på replikerbarhet anpassat till lokala förutsättningar.

SAMIR – Samverkande infrastruktur för smarta och hållbara mindre kommuner och städer

Projektet inriktas på att utforska behov av och begränsningar för mindre kommuner att använda smarta lösningar för samverkande infrastruktur. I Herrljunga och Kungälv kommer projektet undersöka möjligheter att att använda stadsnäten som stomme för digitalisering av kommunernas VA och elnät, men även andra kommunala/regionala verksamheter såsom belysning, parkering och kollektivtrafik.

Sensorer för luftmiljö – möjligheter och begränsningar

Sensorer för mätning av luftkvalitet används för bl.a. styrning av inomhusluft och för information till allmänheten om utomhusluft. Projektet syftar till att förbättra kvaliteten hos mätdata för sensorer för luftburna partiklar för ökad service till oskyddade trafikanter och effektivare ventilation i byggnader.

Sharing Cities Sweden

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program för delningsekonomi i städer. Programmet syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. I testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte.

 Sharing behaviour

Projektet ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Många initiativ inom delningsekonomi som lanserats runt om i världen har inte lyckats som förväntat. Bristande kunskap om de bakomliggande orsakerna till (icke) adoption, skalning och mainstreaming bland användarna är huvudorsakerna. Projektet syftar till att utveckla beteendeekonomiska experiment som testar, granskar och genererar policyrekommendationer för att främja satsningar inom delningsekonomi i städer.

Sharing business models

Projektet ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Förståelsen av de nya affärsmodellerna är nyckeln till att genomföra “affärsmodellernas ekologier” i våra städer. Därför görs analys av ekologier av affärsmodeller i flera europeiska städer. Detta projekt gör det möjligt att uppskatta med hög trohet resultatet av dessa nya system, såsom affärsmodell för bilmodellering.

Sharing communities

Projektet, som ingår i programmet Sharing Cities Sweden, syftar till att undersöka de sociala drivkrafterna och potentialen för delningsekonomin i samhällen och städer i Sverige. Det kommer att fokusera på hur bostadsföretag kan underlätta delning mellan hyresgäster och erbjuda utrymme för delande.

Sharing platforms

Projektet ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Syftet med detta projekt är att undersöka om digitala delningsplattformar som bygger på en mer användarcentrerad delningsfilosofi kan lösa problemen med de tidigare plattformarna, som tenderade att vara mer resurscentrerade.

Sharing towns

Projektet, som ingår i programmet Sharing Cities Sweden, syftar till att minska energianvändningen och klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin i mindre städer. Genom att använda Karlstad och andra mindre städer i dialog med Karlstad kommer projektet att svara på frågan – vilken roll kan mindre städer och städer spela i delningsekonomin och hur kan deras arbete drivas?

Smart och klimatmedveten matbutik för morgondagens konsumenter och samhälle

Projektet ska utforska vägar att locka fler att konsumera mat på mer miljö- och klimatsmarta sätt. Målet är att förstå hur miljöinformation om olika livsmedel tillsammans med smarta arbetssätt (nudging) kan förändra köpbeteendet hos konsumenten.

Smart Village – självförsörjande energisystem i framtidens kvarter

Konceptet Smart Village syftar till att bygga framtidens kvarter med hög grad av självförsörjning på energi. Projektet har som mål att testa gränserna för hur ett modernt område kan utformas och ge möjligheter till en livsstil med utsläpp nära noll samtidigt som nya förutsättningar skapas för social gemenskap.

Småskalig elförsörjning genom aktiv styrning och innovativ lagring av solel

Projektet ska undersöka förutsättningarna för ett demonstrationsprojekt för flexibla energisystem i byggnader baserad på solel, lokal lagring och styrbara laster i den nyetablerade stadsdelen Brunnshög i Lunds kommun.

Urban DIGG Infra

Denna förstudie syftar till att undersöka om hur den smarta staden bäst stödjer sina medborgare och uppkopplade saker vad gäller digital infrastruktur. Hur är vi är anslutna till tjänster och funktioner år 2030? Vilka tjänster och affärsmodellerna kan finnas? Vilka behov och krav ska ställas på tillgänglighet, säkerhet? Hur blir nätet mer robust mot yttre och inre påverkan?

Urban ICT Arena som kvadrupelhelixmiljö för hållbar energiomställning

Projektet ska undersöka förutsättningarna för att utveckla testbädden Urban ICT Arena i Kista till en s k kvadrupelhelixmiljö, med samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Med fokus på kopplingen till det lokala civilsamhället ska projektet ta sig an energiutmaningen för att påskynda omställningen till en hållbar stad.

Värdeskapande med öppna data från energisystemet ectogrid™

Projektet ska skapa förutsättningar för olika företag, föreningar, forsknings- och offentliga verksamheter, att dra nytta av öppen data från energisystemet ectogrid™. Genom att tillgängliggöra ectogrid™-data kan digitalisering och medborgarinvolvering bidra till ökad energisystemoptimering, t ex genom balansering av energislag och laster.

3De – energiutmaningar med tredimensionell fastighetsindelning

Projektet ska korta kopplingarna mellan forskning och praktik vad gäller att arbeta med tredimensionell fastighetsindelning (3D) för att inrymma flera ägare och många funktioner i samma byggnad. Detta skapar både möjligheter och utmaningar för energioptimering (e). Projektet inriktas på att i tre stadsutvecklingsprojekt föra samman forskare med kravställare samt genomförare.