Forsknings- och innovationsprojekt

Här samlar vi pågående Forsknings- och Innovationsprojekt. Samtliga projekt har beviljats medel inom ramen för Viable Cities. För att hitta ett särskilt projekt, tryck CONTROL + F och skriv något av orden som bör finnas i texten.

Aktivitetsbaserad energi- och mobilitetsmodellering för framtidens städer

Projektet ska använda smarta digitala tekniker för att samla data om invånares mobilitet och aktiviteter. Dessa data kombineras med bland annat data om väder och plats i en stadsmodell. Modellen ska beräkna och visualisera energi- och effektbehov och växthusgasutsläpp i staden som underlag för stadsplanering.

City as a Platform

City as a Platform är ett innovationsprojekt som samlar 10 kommuner (till att börja med) vilka kommer att utforska, testa, implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Projektet skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

DDS Energieffektiv vård

Projektet ska utveckla digitala lösningar som gör det möjligt att analysera energiförbrukningen för både fastighetsdrift och vårdverksamhet. Syftet är att identifiera och visualisera möjligheter för bättre energianvändning.

Digitalt kontrollerade odlingssystem i stadsnära industriområden

I projektet kommer Stockholms Stad och partners genomföra pilotinstallationer av innovativa odlingssystem för frukt och grönsaker i stadens industriområden. Dessa odlingssystem väntas ge positiva miljöeffekter och potential till medborgarengagemang samt nya arbetstillfällen för nyanlända.

Effektiv energiplanering för smarta och hållbara städer

Projektet ska utveckla ett dynamiskt visualiseringsverktyg för mer effektiv planering av städer. Verktyget ska ge bättre beslutsunderlag genom att visualisera och kommunicera konsekvenserna av stadsutveckling för energisystemet. Verktyget utvecklas i samråd med Kiruna kommun där nyttan kommer att vara betydande genom den stora förändring staden står inför.

Explorion – Bostadsnära mobilitetstjänst i det bilfria boendet

Biltrafiken i staden behöver minska – både för att skapa en mer attraktiv stad, och för att minska trafikens klimatpåverkan. Samtidigt är mobilitet som tjänst en växande trend. I detta projekt demonsteras ett “bilfritt boende” i fastigheten Xplorion på Södra Brunnshög i Lund genom att erbjuda mobilitetstjänsten EC2B åt de boende i stället för bilparkering för privata bilar.

Hotmodellering och attacksimulering av livskraftiga städer

Ökad digitalisering gör städer med såbara för cyberattacker. För att möta denna typ av hot behöver sårbarheter kunna identifieras. Projektet är ett första steg mot att ta fram ett verktyg för att modellera hot och simulera attacker i städer.

Hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

Projektet ska undersöka hur stadsplanering kan främja hållbara urbana livsstilar. Fokus ligger på kunskap om medborgardeltagande och nudging som strategier för att främja en mer hållbar vardag.

Klimatkampen Uppsala

Klimatkampen Uppsala ska påskynda klimatomställningen och underlätta mer hållbara val i vardagen för Uppsalabor. Projektet ska på olika sätt engagera och informera Uppsalabor om hur de kan minska sin klimatpåverkan.

Klimatneutrala Barkarbystaden 2030

I Barkarbystaden i Järfälla växer en helt ny stadsdel fram, med tusentals planerade bostäder och arbetsplatser. Baserat på Järfällas koldioxidbudget fokuserar projektet på rörlighet och konstruktion och syftar till att göra Barkarbystaden en förebild för klimatneutrala städer. Ett antal pilotprojekt kommer att ge ökad kunskap och en handlingsplan för hur Barkarbystaden bör planeras för klimatneutralitet. Resultaten förväntas att fylla flera luckor i kunskap inom klimatneutral stadsplanering och vara användbara för stadsutvecklingsprojekt över hela Sverige.

Klimatneutrala Enköping 2030

I projektet i Enköping ska en IoT-plattform göra det möjligt att samla/dela ny data från byggnader och miljö, och därmed skapa förbättrad beslutsgrund, skalbara innovationer och nya tjänster. För att pröva dialogeffekter och förankringsmönster hos medborgarna genomförs grupperade kvalitativa digitala piloter.

Klimatneutrala Göteborg 2030

Projektet inriktas på en datadriven klimatomställning för det goda livet i Göteborg. En viktig del i detta är nya systemlösningar kopplat till mobilitet som kan minska klimatpåverkan och ge förutsättningar för en anpassningsbar styrning av staden. En viktig ambition är att addera mer klimat- och beteendedata till modellen som kallas ”Virtuella Göteborg”, d.v.s. stadens digitala tvilling av den fysiska miljön. Man vill också nyttja den digitala tvillingen som katalysator i omställningsarbetet.

Klimatneutrala Lund 2030

För att utveckla ett smart och klimatneutralt Lund 2030 kommer ett innovationsteam att bildas som består av designbolag, forskningsinstitutioner och ett tvärsektoriellt team centralt placerade i kommunen. Detta team ska tillsammans med en innovationskartläggare leverera en färdplan för hur Lund kan bli klimatneutralt till 2030.Teamet ska leverera minst fem koncept med stor potential att bidra till klimatneutralitet till 2030 och som bygger på medborgares behov och med digitalisering som en möjliggörare.

Foto: Leif Eriksson, Xray Foto

Klimatneutrala Malmö 2030

Malmö stad ska i detta projekt samla interna och externa intressenter i ett innovationsteam för att tillsammans skapa en målbild som möjliggör klimatneutralitet i Malmö till 2030. Innovationsteamet ska även arbeta fram en agil handlingsplan för hur målen ska nås. I vissa fall har intressenterna rådighet över de insatser som krävs. Projektet har ett särskilt fokus på medborgarengagemang. Inom projektet ska även undersökas vilka digitala verktyg som redan finns, och vad som behöver utvecklas, för att accelerera omställningen till en klimatneutral stad 2030.

Klimatneutrala Stockholm 2030

Projektet i Stockholm syftar till att förbättra städers förmåga att hantera de komplexa beslutssituationer som uppstår och finna lämpliga åtgärder för minskade utsläpp. Ett innovationsteam med kommun, akademi och näringsliv etableras som motor i omställningsarbetet. Ett digitalt beslutsstöd med simulering och visualisering av stadens energi- och transportsystem möjliggör en överblick av åtgärders konsekvenser och ytterligare behov. Verktyget bygger på befintliga data från en mängd aktörer i Stockholm, men är generellt tillämpbart, och inkluderar scenarioanalyser av olika åtgärders konsekvenser.

Klimatneutrala Umeå 2030

Projektet för ett smart klimatneutralt Umeå 2030 utgår från ett konsumtionsperspektiv på stadens klimatpåverkan och inkluderar utsläpp inom och utanför Umeås geografiska gräns. Insatser inriktas på fyra hotspots för att minska hushållens klimatpåverkan: 1. Resande (flygande samt bilanvändning), 2. Livsmedel (köttkonsumtion, mjölkprodukter samt matsvinn), 3. Boendeenergi  4. Kläder och möbler. Arbetet involverar även utvecklingen av två helt nya stadsdelar, Tomtebostrand och Norra Ön, som båda har ambitionen att vara internationella hållbarhetsförebilder.

Foto: Fredrik Larsson

Klimatneutrala Uppsala 2030

Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll ska ta fram en handlingsplan för ett fossilfritt välfärdssamhälle 2030. Projektet ska 1) implementera nya IT-verktyg för visualisering i syfte att öka medvetenheten och stimulera ett brett deltagande i arbetet med att ta fram och sedan genomföra klimatfärdplanen, 2) utveckla tvärvetenskapliga och tvärsektoriella innovationsteam med akademi, näringsliv och samhälle för att göra Uppsala och Bergsbrunna till en internationell förebild som testbädd för hållbar stadsutveckling.

Klimatneutrala Växjö 2030

I detta projekt vill Växjö kommun samverka med aktörer i samhället för att ta fram en handlingsplan och metoder för omställningen till ett samhälle med låg klimatpåverkan. Projektet ska jobba med helhetsbilden för ett klimatneutralt Växjö, men också fördjupa sig områdena byggnation och transport. Inom projektet kommer digitala verktyg att skapas och testas med fokus på att förbättra insikt av befintliga utsläpp samt att tillåta planera och jämföra olika lösningar och scenarier som behövs för att nå klimatneutralitet 2030. Projektet kommer också att arbeta med “tankesmedja” som ska fungera som ett lokalt klimatråd som följer, stödjer och driver på det lokala klimatarbetet.

Foto: Mats Samuelsson

Ladda, lagra, länka – Storskalig testbädd för prosumenter i energinätet

Projektet ska undersöka möjligheten att etablera en storskalig testbädd för medborgare att producera och dela energitjänster med varandra. Medborgarna ska även kunna leverera förnybar el eller effektutjämning till energimarknaden. Koppling finns till den testbädd för delningsekonomi som etableras inom ramen för projektet Sharing Cities Sweden.

MERiT – Miljövänligt och enkelt resande i tjänsten

Pilotprojekt ska genomföras med en digital plattform för kombinerad mobilitet (mobilitet som tjänst) i tre stadsdelar inom Göteborgs stad, med ca 10 000 anställda. Syftet är att utvärdera hur sådana tjänster kan ge ett resande som är mer hållbart, attraktivt för användarna, och enkelt att administrera. 

Mo-Bo – Arkitektur för hållbar mobilitet

Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor.

Mått och steg för effektivare nyttjande av byggnadsyta och användning av energi

Projektet ska utforska hur digitalisering kan påverka efterfrågan och utbudet av uppvärmd yta i bebyggelsen, genom att införa tjänster för delning av yta. Den undersöker också nya sätt att mäta energianvändning utifrån aktivitet istället för per kvadratmeter. Fokus är på Rosengård i Malmö som grund för en fullskalig testbädd.

R:energi – Lokal förnyelsebar energilösning i Röstånga

Projektet ska bidra till att orten Röstånga blir en energimässigt helt förnybar “plusenergiort”. Kunskap och beslutsunderlag om energisystemlösningar tas fram för boendemiljön R:ekobyn med 30 hushåll med sikte på replikerbarhet anpassat till lokala förutsättningar.

SAMIR – Samverkande infrastruktur för smarta och hållbara mindre kommuner och städer

Projektet inriktas på att utforska behov av och begränsningar för mindre kommuner att använda smarta lösningar för samverkande infrastruktur. I Herrljunga och Kungälv kommer projektet undersöka möjligheter att att använda stadsnäten som stomme för digitalisering av kommunernas VA och elnät, men även andra kommunala/regionala verksamheter såsom belysning, parkering och kollektivtrafik.

Sensorer för luftmiljö – möjligheter och begränsningar

Sensorer för mätning av luftkvalitet används för bl.a. styrning av inomhusluft och för information till allmänheten om utomhusluft. Projektet syftar till att förbättra kvaliteten hos mätdata för sensorer för luftburna partiklar för ökad service till oskyddade trafikanter och effektivare ventilation i byggnader.

Sharing Cities Sweden

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program för delningsekonomi i städer. Programmet syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. I testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte.

 Sharing behaviour

Projektet ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Många initiativ inom delningsekonomi som lanserats runt om i världen har inte lyckats som förväntat. Bristande kunskap om de bakomliggande orsakerna till (icke) adoption, skalning och mainstreaming bland användarna är huvudorsakerna. Projektet syftar till att utveckla beteendeekonomiska experiment som testar, granskar och genererar policyrekommendationer för att främja satsningar inom delningsekonomi i städer.

Sharing business models

Projektet ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Förståelsen av de nya affärsmodellerna är nyckeln till att genomföra “affärsmodellernas ekologier” i våra städer. Därför görs analys av ekologier av affärsmodeller i flera europeiska städer. Detta projekt gör det möjligt att uppskatta med hög trohet resultatet av dessa nya system, såsom affärsmodell för bilmodellering.

Sharing communities

Projektet, som ingår i programmet Sharing Cities Sweden, syftar till att undersöka de sociala drivkrafterna och potentialen för delningsekonomin i samhällen och städer i Sverige. Det kommer att fokusera på hur bostadsföretag kan underlätta delning mellan hyresgäster och erbjuda utrymme för delande.

Sharing platforms

Projektet ingår i programmet Sharing Cities Sweden. Syftet med detta projekt är att undersöka om digitala delningsplattformar som bygger på en mer användarcentrerad delningsfilosofi kan lösa problemen med de tidigare plattformarna, som tenderade att vara mer resurscentrerade.

Sharing towns

Projektet, som ingår i programmet Sharing Cities Sweden, syftar till att minska energianvändningen och klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin i mindre städer. Genom att använda Karlstad och andra mindre städer i dialog med Karlstad kommer projektet att svara på frågan – vilken roll kan mindre städer och städer spela i delningsekonomin och hur kan deras arbete drivas?

Smart och klimatmedveten matbutik för morgondagens konsumenter och samhälle

Projektet ska utforska vägar att locka fler att konsumera mat på mer miljö- och klimatsmarta sätt. Målet är att förstå hur miljöinformation om olika livsmedel tillsammans med smarta arbetssätt (nudging) kan förändra köpbeteendet hos konsumenten.

Smart Village – självförsörjande energisystem i framtidens kvarter

Konceptet Smart Village syftar till att bygga framtidens kvarter med hög grad av självförsörjning på energi. Projektet har som mål att testa gränserna för hur ett modernt område kan utformas och ge möjligheter till en livsstil med utsläpp nära noll samtidigt som nya förutsättningar skapas för social gemenskap.

Småskalig elförsörjning genom aktiv styrning och innovativ lagring av solel

Projektet ska undersöka förutsättningarna för ett demonstrationsprojekt för flexibla energisystem i byggnader baserad på solel, lokal lagring och styrbara laster i den nyetablerade stadsdelen Brunnshög i Lunds kommun.

Urban DIGG Infra

Denna förstudie syftar till att undersöka om hur den smarta staden bäst stödjer sina medborgare och uppkopplade saker vad gäller digital infrastruktur. Hur är vi är anslutna till tjänster och funktioner år 2030? Vilka tjänster och affärsmodellerna kan finnas? Vilka behov och krav ska ställas på tillgänglighet, säkerhet? Hur blir nätet mer robust mot yttre och inre påverkan?

Urban ICT Arena som kvadrupelhelixmiljö för hållbar energiomställning

Projektet ska undersöka förutsättningarna för att utveckla testbädden Urban ICT Arena i Kista till en s k kvadrupelhelixmiljö, med samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Med fokus på kopplingen till det lokala civilsamhället ska projektet ta sig an energiutmaningen för att påskynda omställningen till en hållbar stad.

Värdeskapande med öppna data från energisystemet ectogrid™

Projektet ska skapa förutsättningar för olika företag, föreningar, forsknings- och offentliga verksamheter, att dra nytta av öppen data från energisystemet ectogrid™. Genom att tillgängliggöra ectogrid™-data kan digitalisering och medborgarinvolvering bidra till ökad energisystemoptimering, t ex genom balansering av energislag och laster.

3De – energiutmaningar med tredimensionell fastighetsindelning

Projektet ska korta kopplingarna mellan forskning och praktik vad gäller att arbeta med tredimensionell fastighetsindelning (3D) för att inrymma flera ägare och många funktioner i samma byggnad. Detta skapar både möjligheter och utmaningar för energioptimering (e). Projektet inriktas på att i tre stadsutvecklingsprojekt föra samman forskare med kravställare samt genomförare.