City as a Platform

Klicka för att förstora

City as a Platform – CaaP – är ett strategiskt innovationsprojekt som samlar 10 kommuner (till att börja med) vilka kommer att utforska, testa, implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Projektet skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

Bakgrunden till projektet är att många städer har börjat testa uppkopplade sensorer och internet of things (IoT) för att förstå hur de kan använda sig av data för att till exempel effektivisera befintliga processer, få bättre överblick och generera bredare beslutsunderlag samt erbjuda invånarna optimerade tjänster. Städerna har kommit olika långt, men gemensamt är att ingen svensk stad har idag nått implementering av tekniska eller organisatoriska mekanismer, för att kunna samla in realtidsdata från olika håll och dela data mellan förvaltningarna eller med sina leverantörer.

Oavsett storlek så har Sveriges kommuner likvärdiga utmaningar runt hantering av data och det vore av stort värde om svenska städer och kommuner samverkar runt data-/IoT-plattformar. I projektet deltar kommunerna Göteborg, Malmö, Lund, Karlskrona, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Hudiksvall, Umeå och Skellefteå. Genom gemensamma pilotprojekt (s.k Proof of Concepts; PoC:ar), kring IoT och datahantering där utgångspunkten är ett minimiramverk av en dataplattform, adresseras frågeställningar, utmaningar och lösningar gemensamt. Projektets målbild är bl.a att det ska vara enkelt att flytta tjänster mellan städerna. PoC:arna ska demonstrera att detta är möjligt. En viktig aspekt blir dessutom att säkra nationell förankring bland alla relevanta aktörer samt att föreslå en nationell förvaltningsmodell av minimiramverket inklusive relevanta standarder och datamodeller.

Ytterligare en del i projektet handlar om att skapa ett ”Smart City Lab” – en ”hubb” för samverkan som ska bistå kommuner, städer, teknik-/tjänsteleverantörer och även medborgare i kunskaps- och erfarenhetsutbyte och dialog i utvecklingen av den smarta staden – staden som  plattform.

Projektet är ett innovationsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Arbetet koordineras med systerprogrammet IoT Sverige. Satsningen initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för smarta städer och finansieras av Vinnova.

Projektledare: Claus Popp Larsen – RISE
Projektpartners: RISE – Research Institutes of Sweden, KTH, IVL, Mobile Heights, Luleå Tekniska Universitet, Kista Science City (Urban ICT Arena), Hagström Consulting, SIS
Total projektbudget: 12 000 000 SEK
Sökt bidrag: 6 000 000 SEK
Projekttid: 2018-11-15 – 2021-08-31
Typ av projekt:
innovationsprojekt
Nyckelord: 
IoT, data, smartastäder, plattform, IoT-plattformar, dataplattform, digitalisering, standardisering, samverkan

Relaterat innehåll från projektet:

I och med uppstarten av detta projekt lanserades även en kortfilm som beskriver visionen om staden som plattform.

Nyheter om projektet

Kick off för City as a Platform den 22 mars 2019