R:energi – lokal förnyelsebar energilösning i Röstånga

Klicka för att förstora

Hur kan civilsamhälle, privat näringsliv, kommunägt nätbolag och akademi samverka för att skapa ett resilient och hållbart energisystem för hela Röstånga till 2030 faciliterat av det nybyggda området R:ekobyn? Förstudien svarar mot behov att sammanställa kunskap och beslutsunderlag om energisystemlösningar att integrera i projekteringen av boendemiljön R:ekobyn med 30 hushåll. Frågor kring R:ekobyns samspel och värdeskapande gentemot omgivande samhälle ligger bakom målet att Röstånga blir en energimässigt helt förnybar “plusenergiort”. Med systemperspektiv utformas det lokala energisystemet flexibelt till nytta för omgivande elnät, och av stor vikt är att matcha variabel förnybar elproduktion med effektbehov och lagring. Som ett led i utvärdering av ändamålsenliga lösningar ställs krav på sociotekniskt förhållningssätt och förmåga att samla samhällsaktörer, främja medborgardialog och engagemang. Detta sker via anpassade digital plattformar som samlar medborgares åsikter och värderingar. Framgångar och resultat sprids, väcker omvärldsintresse, och möjliggör replikerbarhet anpassat till lokala förutsättningar. Hur civilsamhälle, privat näringsliv, kommunägt nätbolag och akademi kan samverka för att skapa ett resilient och hållbart energisystem för hela Röstånga till 2030.

Projektledare: Christian Stenqvist, Röstånga Tillsammans
Projektpartners: Röstånga Tillsammans, Röstånga Ekoby ekon för, Lunds tekniska högskola, Kraftringen, FOJAB Arkitekter, EvalPart AB 
Total projektbudget: 654 500 SEK
Sökt bidrag: 302 500 SEK
Projekttid: 2018-06-04 – 2019-02-28
Typ av projekt: 
Förstudie
Nyckelord: 
Röstånga ekoby, 100% förnybar, lokal energisystemlösning, medborgardialog, nätnytta.

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden