Sensorer för luftmiljö – möjligheter
och begränsningar

Klicka för att förstora

Denna förstudie adresserar två stora klimatutmaningar; transporter och energieffektivitet i byggnader via ventilationen. Sensorer för mätning av luftkvalitet används i allt större utsträckning för bl.a. styrning av inomhusluft och för information till allmänheten om utomhusluft. Dessa sensorer är enkla att använda, relativt billiga och ger data i realtid med hög tidsupplösning, vilket är nödvändigt för många tillämpningar. Dessvärre finns problem med kvaliteten hos mätdata, speciellt för sensorer för luftburna partiklar.
Denna förstudie vänder sig till användare och utvecklare av enklare sensorer för luftkvalitetsmätningar och erbjuder en sammanställning av hur sensorerna fungerar i olika tillämpningar, kommer att sprida kunskap om sensorer, höja medvetenheten kring kvalitetssäkring av mätdata, föreslå en verifierbar kvalitetskontroll och i förlängningen leda till ökad service till oskyddade trafikanter och effektivare ventilation i byggnader.

Projektledare: Sara Janhäll, RISE
Projektpartners: Senseair AB, Systemair, Neolund, Swegon, Mikael Ramström, RISE, Karlstads kommun, Region Örebro Län, Akademiska Hus, Camfil Svenska AB, Mann + Hummel Vokes Air AB
Total projektbudget: 1 000 000 SEK
Sökt bidrag: 500 000 SEK
Projekttid: 2018-08-15 – 2019-08-15
Typ av projekt:
Förstudie
Nyckelord: 
Sensor, Luft, Kontroll, Kvalitet, Partiklar, Mätning

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden