Sharing Cities Sweden

Ett nationellt program för delningsekonomi i städer

Programmet löper från augusti 2017 till december 2020 och syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. Målen med programmet är att:

  1. Utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
  2. Utveckla en nationell nod, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbyte.

Genom testbäddar i fyra städer ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut. Syftet är att stärka Sveriges arbete för de globala hållbarhetsmålen, samt att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla nya tjänster och nya företag för hemmamarknad och exportmarknader. Testbäddarna kommer att utveckla delningstjänster med koppling främst till 1) samutnyttjande av ytor (lokaler, boende, grönstruktur, delade offentliga rum etc.), samt 2) samutnyttjande av varor och tjänster (verktyg, kläder, leksaker, hantverk etc.). Transporter och mobilitet ingår också i viss utsträckning. Delningstjänsterna skall bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden. Delningstjänsterna ska vara innovativa samt bidra till en stor bredd av olika typer av tjänster inom programmet. Programmet är en del av Viable Cities och finansieras av Vinnova.

Se programmets webbplats sharingcities.se för mer information.

Kontakt

Nationell nod (Lunds universitet) – Kes McCormick kes.mccormick@iiiee.lu.se
Umeå test-bed – Philip Näslund philip.naslund@umea.se
Stockholm test-bed – Charlie Gullström charlie.gullstrom@arch.kth.se
Malmö test-bed – Oscar Pelin oscar.pelin@malmo.se
Göteborg test-bed – Tove Lund tove.lund@kom.goteborg.se
VINNOVA – Thomas Bergendorff thomas.bergendorff@vinnova.se
Viable Cities – Patrik Rydén patrik.ryden@viablecities.com

Information om projektet

 

Projektledare: Kes McCormick, Lunds universitet

Projektpartners:
Huvudpartners: ElectriCITY, Göteborgs stad, Malmö stad, Umeå kommun, Lunds universitet, KTH

Malmö test-bed: Malmö stad, Trianon AB, E.ON, Form/Design Center, SLU, Lunds universitet, IVL Svenska miljöinstitutet

Stockholm test-bed: KTH, ElectriCITY, Stockholms stad, Ericsson, Evothings, RISE, Skanska

Göteborg test-bed: Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs universitet, Studiefrämjandet, Kollaborativ Ekonomi Göteborg, Akademiska hus, Elof Hansson, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter (Göteborg), The Food Print Lab, Klädoteket, Majornas samverkansförening, Coompanion

Umeå test-bed: Umeå kommun, Akademiska hus, Coompanion, Umeå Energi, UPAB, VAKIN, Västerbottens läns landsting, and Umeå universitet.

Total projektbudget: 117 000 000
Sökt bidrag:
51 441 000
Projekttid: 2017-08-01 – 2020-12-31
Typ av projekt: Innovationsprojekt
Nyckelord: Delningsekonomi, konsumtion, affärsmodeller, testbädd

Läs mer

Om Viable Cities

Vision för Viable Cities

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden

Har du några frågor? Kontakta oss!

2 + 2 =