Sharing towns

Klicka för att förstora

 Detta projekt är en del av Sharing Cities     Sweden, ett nationellt program för   delningsekonomi i städer.

 

 

Det här strategiska projektet syftar till att minska energianvändningen och klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin i mindre städer. Med utgångspunkt från Karlstad och dialogworkshops med andra mindre städer kommer projektet att besvara frågeställningen – vilken roll kan mindre städer spela inom delningsekonomin, och hur kan deras arbete drivas? Projektet består av tre delprojekt på teman utveckling av nätverk och stödsystem, tjänsteutveckling, och kommunikation med medborgare, konsumenter och företag. Projektet kommer att stärka nätverken och stödsystemen kring delningsekonomi på lokal nivå och knyta an det till de nationella och internationella nätverken. Detta för att inhämta kunskap och samtidigt sprida och skala arbetssätt och de delningstjänster som utvecklas inom det andra delprojektet. Inom detta delprojekt upprättas testmiljö med anknutna stödfunktioner för utveckling, test, lansering och även skalning av delningstjänster som kan implementeras i mindre städer. Testmiljön kommer ha en relativt enkel och resurseffektiv uppbyggnad för att kunna genomföras även i mindre städer. Det tredje delprojektet syftar till att utveckla kommunikationsmetoder som bemöter de särskilda kommunikationsutmaningar som delningsekonomin medför. Delprojektet kommer att stärka konsumenternas och företagens kunskap och engagemang för hållbar konsumtion genom delningsekonomi, bland annat genom att guida dem till delningsekonomiska verksamheter och lösningar.

Projektledare: Henric Barkman, Karlstad Municipality 
Projektpartners: Karlstads kommun och följande samarbetspartners: WSP, Innovation Park, Centrum för tjänsteforskning/Karlstads universitet, Naturskyddsföreningen i Värmland, Konsumentverket, och Centrum Karlstad.
Total projektbudget: 4 150 000 SEK
Sökt bidrag: 2 000 000 SEK
Projekttid: 2019-01-01 – 2020-12-31
Typ av projekt:
Innovationsprojekt
Nyckelord:
resursplattformar, hållbar utveckling, lokala nätverk, samverkansformer, innovation, delningsekonomi, städer, entreprenörskap, delningstjänst

Projektets webbplats:

https://www.sharingcities.se/investigating

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden