Småskalig elförsörjning genom aktiv styrning och innovativ lagring av solel

Klicka för att förstora

Denna förstudie syftar till att undersöka och verifiera förutsättningarna för ett demonstrationsprojekt avseende flexibla energisystem i byggnader baserad på solel, lokal lagring och styrbara laster i den nyetablerade stadsdelen Brunnshög i Lunds kommun. Förstudien ska även ta fram ett förslag för hur flera byggnader med flexibla energisystem i ett område kan samverka för att öka den energisystemmässiga nyttan, resurseffektiviteten och robustheten i både det lokala elnätet och i det nationella elsystemet. Förstudien ska också ta fram förslag på en metodik för hur man bäst utvärderar nyttan av dessa flexibla energisystem för byggnadens energiprestanda och systemets resurseffektivitet. Förstudien kommer att ta sin utgångspunkt i användarstudier för att föreslå lösningen för aktiv styrning.

Projektledare: Johan Holmqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet
Projektpartners: Sony Mobile Communications AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Sydö development
Total projektbudget: 635 000
Sökt bidrag: 317 500
Projekttid: 2018-06-15 – 2018-12-14
Typ av projekt:
Förstudie
Nyckelord: 
Flexibla energisystem, Solel, Lokal ellagring, Styrbara laster, Användarstudier, Affärsmodell

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden

Har du några frågor? Kontakta oss!

9 + 4 =