Hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

Klicka för att förstora

Det här projektet tar fram kunskap som är av strategisk betydelse för transitionen till ett effektivt energisystem genom att adressera hur stadsplanering kan främja hållbara urbana livsstilar. Fokus läggs på två styrstrategier: nudging och medborgardeltagande. Medborgardeltagande bygger på aktivt medborgarengagemang medan nudging riktar sig direkt mot beteende genom små förändringar i den (fysiska eller virtuella) miljön. Strategierna ses ofta som oförenliga, men djupare analys av dess vetenskapliga och etiska bas samt praktik saknas. Således är det oklart på vilka sätt de kompletterar varandra eller står i motsatsförhållande. Det gör att beslutsfattare, planerare och medborgare saknar underlag att bedöma de båda styrstrategiernas möjligheter och begränsningar. Genom samverkan mellan forskare, företagare och tjänstepersoner, tar detta projekt därför fram praktiknära och vetenskapligt kunskap om medborgardeltagande och nudging som strategier för att främja hållbara urbana livsstilar.

Projektledare: Sofie Joosse, SLU
Projektpartners: Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Kommun, Malmö Stad, WSP Sverige AB, LINK Arkitektur AB, Urban Minds, Lindroos Arkitekter, Fastighetsägareförening Sofielund, Rosendal Fastigheter
Total projektbudget: 5 970 000 SEK
Sökt bidrag: 4 470 000 SEK
Projekttid: 2018-09-01 – 2021-08-31
Typ av projekt:
Forskningsprojekt
Nyckelord: 
Medborgardeltagande, Nudging, Hållbara Urbana livsstilar, Konsumtion, Styrning

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden