Fokusområden & Teman

Viable Cities arbetar med fyra fokusområden och fem teman vilka sammankopplas genom programmets aktiviteter och initiativ. Detta skapar förutsättningar för korskoppling och ger programmet en tydlig struktur för samverkan och utveckling.

Fokusområden

Programmets fokusområden utgår från medborgarnas intressen, drivkrafter och behov och genomförs med tydlig medborgarinvolvering. Livsstil och konsumtion, i kombination med Planering och byggd miljö, Mobilitet och tillgänglighet och Integrerad infrastruktur är de största sektorerna för energianvändning i en stad. Fokusområdena beskrivs närmare nedan:

Klicka för större bild.

Vill du sätta egna pins och se hur andra har valt i matrisen? Klicka här! 

Fokusområde 1:

Livsstil och konsumtion

För att smarta hållbara städer ska kunna bli verklighet och klimatpåverkan från individuella val ska kunna minimeras, är det viktigt att människor sätts i centrum och att vi förstår deras livsstilar och konsumtionsmönster – liksom den energiåtgång och utsläpp som är förknippade med dessa. Big data, mobila plattformar, visualisering och GIS-baserade verktyg innebär möjligheter att ge inflytande åt medborgare och stärka samhällsdeltagande i hållbarhetsfrågor – under förutsättning att medborgare får möjlighet att driva och engagera sig i teknik- och samhällsutvecklingen.

Fokusområde 2:

Planering och byggd miljö

Smarta hållbara städer innebär resurs- och energieffektiva stadsdelar med nära tillgång till urbana funktioner och ekosystemtjänster som skapar attraktiva och beboeliga miljöer, präglade av integrerad förnybar energi, energilagring, resurseffektiv infraplanering, integrerade intelligenta byggnadssystem med hänsyn till användning. Viable Cities lösningar kan tillämpas för effektivisering och flexibilitet inom planering, för nya stadsutvecklingsprojekt och för upprustning av det befintliga byggnadsbeståndet. Smarta stadsmiljöer och god planering av byggd miljö och gemensamma stadsrum ska bidra till att stärka social samhörighet, identitetsbyggande, integration och minska utanförskap.

Fokusområde 3:

Mobilitet och tillgänglighet

I smarta hållbara städer behövs nya lösningar och arbetsformer som underlättar smart tillgänglighet, mobilitet och resande, till exempel genom samåkning och bilpooler, intermodal transport, tillgänglighet på distans och virtuella mötesformer. Framsteg inom IoT sker kontinuerligt vad gäller kommunikation, uppkoppling, närvaro, billiga sensorer och beräkningskapacitet, och ger nya sätt att utnyttja information och betalningstjänster. Med nya aktörer och ett starkt medborgarengagemang blir det möjligt att undanröja hinder som beror på bristande samordning och suboptimal matchning mellan tillgång och efterfrågan.

Fokusområde 4:

Integrerad infrastruktur

En förutsättning för smarta hållbara städer är en hög intelligens och integrering inom stadens infrastruktur, till exempel energiomvandling, elnät, fjärrvärme och -kyla, IKT, vatten, transport, och avfall. Digitalisering är centralt för effektiv planering, investering och förvaltning av infrastruktur och ekosystemtjänster. Integreringen måste samtidigt tillåta tillräcklig flexibilitet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där medborgare och aktörer verkar tillsammans för bästa lösningar.

Teman

Fem konkreta teman fokuserar verksamheten och säkrar att teknikutveckling och kunskapsutveckling sker med ett starkt medborgarinflytande och med människan i centrum.

Viable Cities aktiviteter och initiativ verkar i skärningspunkterna mellan Fokusområden och Teman. Klicka för större bild.

Vill du sätta egna pins och se hur andra har valt i matrisen? Klicka här! 

Tema 1:

Testbäddar & Living Labs

För att nå genombrott inom utvecklingen av hållbara energisystem för städer, så att målen för energi, klimat och hållbar tillväxt kan nås, är det nödvändigt att tester och utvärdering involverar medborgare i vardagen. I detta syfte etablerar Viable Cities testbäddar1, vilket även inkluderar living labs2, för att stärka innovation och entreprenörskap. Frågor som rör finansiering och affärsmodeller, styrformer, intelligens, cybersäkerhet och etiska frågor måste iakttas.

Tema 2:

Innovation och entreprenörskap

Framgångsrik implementering av smarta hållbara energisystem för städer är ett krav om vi ska kunna transformera städernas energisystem och dramatiskt reducera städernas klimatpåverkan. Starka ekosystem för innovation kommer behöva utvecklas i Sverige för att öka replikerbarhet och skalbarhet av smarta hållbara energisystem för städer samtidigt som kommersialisering och tillväxt understöds.

Tema 3:

Finansierings- och affärsmodeller

Energisystemets omställning kommer aldrig uppnås genom att fortsätta med business as usual. Storskalig implementering av smarta hållbara inno­vativa lösningar i städer kräver ett genomgående nytänkande inom verksamhetsmodeller, skapande av värdekedjor, introduktion av nya värdeberäkningsmodeller med en bredare uppsättning sociala värden samt nya tillvägagångssätt för investering och finansiering.

Tema 4:

Styrning

För att de ambitiösa målen för smarta hållbara städer ska kunna nås behöver olika styrningsmetoder appliceras, däribland strategisk och samarbetande planering, integrering av policyinstrument och att centrala aktörer involveras i beslutsprocessen. De nya stadsplaneringsmodellerna, som till exempel “eco-governance” i Stockholm, är av stor vikt för svenska städer och har ett högt exportvärde.

Tema 5:

Intelligens, cybersäkerhet och etik

Smarta hållbara städer är sociotekniska system med en hög grad av sammankoppling och allt mer beroende av elektronisk information och teknik. Det kommer vara av stor vikt att programmet kan säkerställa samarbetsprocesser för inlärning mellan olika aktörer och säkra att städernas plattformar är uppbyggda så att olika datakällor och system kan sammankopplas för att skapa intelligenta, robusta och motståndskraftiga lösningar. Cybersäkerhet och etiska frågor är av central vikt för att system för smarta hållbara städer ska kunna fungera säkert och rättvist.