Strategiska projekt

Sharing Cities Sweden

Ett nationellt program för delningsekonomi i städer

Nytt nationellt program för “Sharing Cities” (delande städer)! Programmet löper från augusti 2017 till december 2020 och syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. Målen med programmet är att:

  1. Utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
  2. Utveckla en nationell nod, Sharing Cities Sweden, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbytet.

Genom testbäddar i fyra städer ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut. Syftet är att stärka Sveriges arbete för de globala hållbarhetsmålen, samt att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla nya tjänster och nya företag för hemmamarknad och exportmarknader. Testbäddarna kommer att utveckla delningstjänster med koppling främst till 1) samutnyttjande av ytor (lokaler, boende, grönstruktur, delade offentliga rum etc.), samt 2) samutnyttjande av varor och tjänster (verktyg, kläder, leksaker, hantverk etc.). Transporter och mobilitet ingår också i viss utsträckning. Delningstjänsterna skall bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden. Delningstjänsterna skall vara innovativa samt bidra till en stor bredd av olika typer av tjänster inom programmet. Programmet körs som ett samarbete mellan Lunds Universitet, KTH, Malmö stad, Umeå kommun, Göteborgs stad och Stockholm stad. Programmet är kopplat till Viable Cities och finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Besök sharingcities.se för ytterligare information.

Kontakt

Nationell nod (Lunds universitet) – Kes McCormick kes.mccormick@iiiee.lu.se Umeå test-bed – Johan Sandström johan.sandstrom@umea.se Stockholm test-bed – Charlie Gullström charlie.gullstrom@arch.kth.se Malmö test-bed – Oscar Pelin oscar.pelin@malmo.se Göteborg test-bed – Tove Lund tove.lund@kom.goteborg.se VINNOVA – Marie Karlsson marie.karlsson@vinnova.se Viable Cities – Olga Kordas olga.kordas@abe.kth.se

Läs mer

Om Viable Cities

Vision för Viable Cities