Årsstämma 2018

Varje år har Viable Cities ett sammanträde för alla medlemsorganisationer där programmets angelägenheter behandlas, som kallas stämma. Där beslutas om Viable Cities strategi inom ramen för Energimyndighetes programbeslut. På stämman representeras varje medlemsorganisation av en person. 2018 är programmets första stämma.

 

Program för medlemsstämman

11.00-11.30 Registrering och kaffe

11.30-12:00 Medlemsstämma

Föredragning enligt fastställd dagordning i Viable Cities organisationshandbok

12:00-13:00 Lunch

13:00-17:00 Strategisk diskussion inför nästa utlysning och mingel


Alla medlemsorganisationer i Viable Cities deltar i stämman med en röstberättigad representant.

Dagordning

1. Stämman öppnas
2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
3. Fråga om behörig kallelse till stämman
4. Val av mötesordförande
5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare
6. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning.
8. Godkännande av programbeskrivning med tillhörande bilagor
9. Godkännande av årsredovisning
13. Övriga frågor
14. Stämman avslutas