Sharing Cities Sweden

Ett nationellt program för delningsekonomi i städer

Programmet löper från augusti 2017 till december 2020 och syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. Målen med programmet är att:

  1. Utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
  2. Utveckla en nationell nod, Sharing Cities Sweden, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbyte.

Genom testbäddar i fyra städer ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut. Syftet är att stärka Sveriges arbete för de globala hållbarhetsmålen, samt att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla nya tjänster och nya företag för hemmamarknad och exportmarknader. Testbäddarna kommer att utveckla delningstjänster med koppling främst till 1) samutnyttjande av ytor (lokaler, boende, grönstruktur, delade offentliga rum etc.), samt 2) samutnyttjande av varor och tjänster (verktyg, kläder, leksaker, hantverk etc.). Transporter och mobilitet ingår också i viss utsträckning. Delningstjänsterna skall bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden. Delningstjänsterna ska vara innovativa samt bidra till en stor bredd av olika typer av tjänster inom programmet. Programmet är en del av Viable Cities och finansieras av Vinnova.

Se programmets webbplats sharingcities.se för mer information.

Kontakt

Nationell nod (Lunds universitet) – Kes McCormick kes.mccormick@iiiee.lu.se
Umeå test-bed – Philip Näslund philip.naslund@umea.se
Stockholm test-bed – Charlie Gullström charlie.gullstrom@arch.kth.se
Malmö test-bed – Oscar Pelin oscar.pelin@malmo.se
Göteborg test-bed – Tove Lund tove.lund@kom.goteborg.se
VINNOVA – Thomas Bergendorff thomas.bergendorff@vinnova.se
Viable Cities – Patrik Rydén patrik.ryden@viablecities.com

Läs mer

Om Viable Cities

Vision för Viable Cities

Klicka för att förstora

Det här projektet tar fram kunskap som är av strategisk betydelse för transitionen till ett effektivt energisystem genom att adressera hur stadsplanering kan främja hållbara urbana livsstilar. Fokus läggs på två styrstrategier: nudging och medborgardeltagande. Medborgardeltagande bygger på aktivt medborgarengagemang medan nudging riktar sig direkt mot beteende genom små förändringar i den (fysiska eller virtuella) miljön. Strategierna ses ofta som oförenliga, men djupare analys av dess vetenskapliga och etiska bas samt praktik saknas. Således är det oklart på vilka sätt de kompletterar varandra eller står i motsatsförhållande. Det gör att beslutsfattare, planerare och medborgare saknar underlag att bedöma de båda styrstrategiernas möjligheter och begränsningar. Genom samverkan mellan forskare, företagare och tjänstepersoner, tar detta projekt därför fram praktiknära och vetenskapligt kunskap om medborgardeltagande och nudging som strategier för att främja hållbara urbana livsstilar.

Projektledare: Sofie Joosse, SLU
Projektpartners: Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Kommun, Malmö Stad, WSP Sverige AB, LINK Arkitektur AB, Urban Minds, Lindroos Arkitekter, Fastighetsägareförening Sofielund, Rosendal Fastigheter
Total projektbudget:5 970 000
Sökt bidrag: 4 470 000
Projekttid: 2018-09-01 – 2021-08-31
Typ av projekt:
Forskningsprojekt
Nyckelord: 
Medborgardeltagande, Nudging, Hållbara Urbana livsstilar, Konsumtion, Styrning

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden

Har du några frågor? Kontakta oss!

6 + 12 =